2010 - 2012 Council member

President: Prof. Tao Tang, HKBU

Vice-President: Prof. Ngai-Ming Mok, HKU

Vice-President: Prof. Zhou-Ping Xin, CUHK

Treasurer: Dr. Wai-Chee Shiu, HKBU

General Secretary: Dr. Xiao-Ming Yuan, HKBU

Programme Secretary: Prof. Tong Yang, CityU

Public Relations Secretary: Dr. Wai-Ki Ching, HKU

Publication Secretary: Prof. Xiao-Qi Yang, PolyU

External Relations Secretary: Prof. Ding-Xuan Zhou, CityU

Membership Secretary: Dr. Yang Xiang, HKUST

First Member at Large: Prof. Roderick Wong, CityU

Past President: Prof. Jian-Shu Li, HKUST

————————————————————————————————————————————–
Council member Present
Council member 2018-2020
Council member 2016-2018
Council member 2014-2016
Council member 2012-2014
Council member 2010-2012
Council member 2008-2010
Council member 2006-2008
Council member 2004-2006

Directory for Hong Kong Mathematicians