2018 - 2020 Council member

President: Tong Yang, CityU

Vice-President: Xiaoping Wang, HKUST

Vice-President: Jun Zou, CUHK

Treasurer: Wei Xiang, CityU

General Secretary: Tao Luo, CityU

External Relations Secretary: Xiao-Ming Yuan, HKBU

Membership Secretary: Ronald Lok Ming Lui, CUHK

Public Relations Secretary: Yuk Kam Lau, HKU

Publication Secretary: Zhonghua Qiao, PolyU

Programme Secretary: Zhian Wang, PolyU

Member at Large: Jian-Shu Li, HKUST; Ngai-Ming Mok, HKU; Zhouping Xin, CUHK

Past President: Zhouping Xin, CUHK

———————————————————————————————————————————

Council member Present
Council member 2018-2020
Council member 2016-2018
Council member 2014-2016
Council member 2012-2014
Council member 2010-2012
Council member 2008-2010
Council member 2006-2008
Council member 2004-2006

Directory for Hong Kong Mathematicians