Contact Us


聯繫信息

地址:
中科院廣州地球化學研究所-香港理工大學 粵港澳大灣區環境污染過程與控制聯合實驗室
香港理工大學第八期
香港九龍紅磡

電話: (852) 3400-3878

電郵: casgiglab@polyu.edu.hk