Chairman
Dr Katherine NGAN NG Yu-ying 顏 吳 餘 英, MH, JP

Honorary Chairmen
Dr Roy CHUNG Chi-ping 鍾 志 平, GBS, JP
Dr the Hon. Victor LO Chung-wing 羅 仲 榮, GBM, GBS, OBE, JP

Ex-officio Members 
Chairman of Council
Dr LAM Tai-fai 林 大 輝, SBS, JP

Deputy Chairman of Council 
Dr Lawrence LI Kwok-chang 李 國 祥, JP

Treasurer of the University
Ms Loretta FONG Wan-huen 方 蘊 萱

President of the University
Professor Jin-Guang TENG 滕 錦 光

A member of Senior Management nominated by the President
Dr Miranda LOU 盧 麗 華
Executive Vice President 

President of Federation of the PolyU Alumni Associations
Dr David NG Kin-ching 吳 堅 清

President of Students' Union
Mr Alan WU 胡 偉 權

Immediate Past Chairman of Council
Mr CHAN Tze-ching 陳 子 政, BBS, JP

Honorary Members
Dr Raymond CHAN 陳 煒 文, JP
Dr Jonathan CHOI Koon-shum 蔡 冠 深, GBS, JP
Dr Patrick FUNG Yuk-bun 馮 鈺 斌, JP
Ms Katherine HUNG Siu-lin 洪 小 蓮
The Hon. Jeffrey LAM Kin-fung 林 健 鋒, GBS, JP
Mr Kenneth LAM Yiu-kin 林 耀 堅
Mr Lawrence LAM Yin-ming 林 彥 明, PMSM
Dr the Hon. LUI Che-woo 呂 志 和, GBM, MBE, JP
Ir Professor Fred Sai-ho NG 吳 世 豪
Dr Danny NGAI Kam-fai 倪 錦 輝, JP
Mr James Pei-chun TIEN 田 北 俊, GBS, JP
Dr Henry TSENG Chee 曾 琦
Dr Allan WONG Chi-yun 黃 子 欣, GBS, JP
Dr the Hon. Jose YU Sunsay 楊 孫 西, GBM, GBS, SBS, JP
Dr the Hon. YU Kwok-chun 余 國 春, GBM, GBS, SBS, JP

Members
Mr Dennis CHAN Shui-lun 陳 瑞 麟
Mr CHAN Kam-lam 陳 鑑 林, GBS, JP
Mr Duncan CHIU 邱 達 根
Dr Francis CHOI Chee-ming 蔡 志 明, GBS, JP
Ms Irene CHOW Man-ling 周 雯 玲
Mr Oscar CHOW Vee-tsung 周 維 正
Ir Johnny FAN Siu-kay 樊 紹 基
Mr Kenneth FOK 霍 啟 剛, JP
Mr Martin HUI Siu-ting 許 紹 鼎
Mr Jimmy KWOK Chun-wah 郭 振 華, SBS, MH, JP
Mr Billy LAM Chung-lun 林 中 麟, GBS, JP
Mrs Yvonne LAW SHING Mo-han 羅 盛 慕 嫻, BBS, JP
Mr LEE Ka-shing 李 家 誠, JP
Dr Raymond LEUNG Siu-hong 梁 少 康
Mr Laurence LI Lu-jen 李 律 仁, JP
Mr LIU Sing-cheong 廖 勝 昌, JP
Mr Joseph LO Kin-ching 勞 建 青
Mr Alex LUI Chun-wan 雷 震 寰
Ms Amy LUNG Pui-ying 龍 佩 英
Mr NG Wai-hung 伍 偉 雄, MH
Ms Winnie NG Wing-mui 伍 穎 梅, JP
Mr Kenneth PANG Tsan-wing 彭 贊 榮, SBS
Dr Patrick POON Sun-cheong 潘 燊 昌, SBS
Mr Benedict SIN 冼 雅 恩
Mr Irons SZE 施 榮 懷, BBS, JP
Prof. Cliff SUN Kai-lit 孫 啟 烈, BBS, JP
Dr Henry TAN 陳 亨 利, BBS, JP, LHD
Mr Augustus TANG Kin-wing 鄧 健 榮
Mr Eric C. YIM 嚴 志 明, JP
Mr YUE Chi-wang Jeffrey 余 智 宏
Mrs Betty YUEN SO Siu-mai 阮 蘇 少 湄, JP

Secretary
Miss Connie CHAN 陳 育 華