Skip to content
 

Institute of Textiles and Clothing 44

 

 1. Gong, Jianliang, XU, B.G., Guan, Xiaoyang, Chen, Yuejiao, Li, Shengyan, Feng, Jie, Towards Truly Wearable Energy Harvesters with Full Structural Integrity of Fiber Materials. Nano Energy, Vol. 58 (2019)

 2. Hu, Youfan, ZHENG, Z.J., Progress in Textile-based Triboelectric Nanogenerators for Smart Fabrics. Nano Energy, Vol. 56 (2019)

 3. Liu, Shirui, Zheng, Wei, YANG, Bao, TAO, X.M., Triboelectric Charge Density of Porous and Deformable Fabrics Made from Polymer Fibers. Nano Energy, Vol. 53 (2018)
 4. Chang, Jian, Shang, Jian, Sun, Yongming, Ono, Luis K., Wang, Dongrui, Ma, Zhijun, Huang, Qiyao, Chen, Dongdong, Liu, Guoqiang, Cui, Yi, Qi, Yabing, ZHENG, Z.J., Flexible and Stable High-energy Lithium-sulfur Full Batteries with Only 100% Oversized Lithium. Nature Communications, Vol. 9, No. 1 (2018)

 5. Yao, Lei, Wu, Qin, Zhang, Peixin, Zhang, Junmin, WANG, Dongrui, Li, Yongliang, Ren, Xiangzhong, Mi, Hongwei, Deng, Libo, ZHENG, Z.J., Scalable 2D Hierarchical Porous Carbon Nanosheets for Flexible Supercapacitors with Ultrahigh Energy Density. Advanced Materials, Vol. 30, No. 11 (2018)

 6. Lu, Chao, Yang, Ying, Wang, Jian, Fu, Ruoping, Zhao, Xinxin, Zhao, Lei, Ming, Yue, Hu, Ying, Lin, Hongzhen, TAO, X.M., Li, Yuliang, Chen, Wei, High-performance Graphdiyne-based Electrochemical Actuators. Nature Communications, Vol. 9, No. 1 (2018)

 7. WANG, Yuanfeng, MA, Kaikai, XIN, J.H., Stimuli-Responsive Bioinspired Materials for Controllable Liquid Manipulation: Principles, Fabrication, and Applications. Advanced Functional Materials, Vol. 28, No. 6 (2017)

 8. Chen, Dongdong, Wang, Dongrui, Yang, Yu, HUANG, Qiyao, Zhu, Shijin, ZHENG, Z.J., Self-Healing Materials for Next-Generation Energy Harvesting and Storage Devices. Advanced Energy Materials, Vol. 7, No. 23 (2017)
 9. CHEN, Lina, Wei, Xiaoling, ZHOU, X., XIE, Zhuang, Li, Kan, Ruan, Qifeng, Chen, Chaojian, Wang, Jianfang, Mirkin, Chad A., ZHENG, Z.J., Large-Area Patterning of Metal Nanostructures by Dip-Pen Nanodisplacement Lithography for Optical Applications. Small, Vol. 13, No. 43 (2017)

 10. ZHANG, Yaokang, Wu, Zhongwei, LI, Peng, Ono, Luis K., Qi, Yabing, Zhou, Jixiang, Shen, Hui, Surya, Charles, ZHENG, Z.J., Fully Solution-Processed TCO-Free Semitransparent Perovskite Solar Cells for Tandem and Flexible Applications. Advanced Energy Materials, Vol. 8, No. 1 (2017)

 11. WONG, W.K., LAI, Z.H.,WEN, Jiajun, FANG, Xiaozhao, LU, Yuwu, Low-Rank Embedding for Robust Image Feature Extraction. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 26, No. 6 (2017)

 12. Wang, Mengye, Cai, Lejuan, Wang, Yi, Zhou, Feichi, Xu, Kang, TAO, X.M., Chai, Yang, Graphene-Draped Semiconductors for Enhanced Photocorrosion Resistance and Photocatalytic Properties. Journal of the American Chemical Society, Vol. 139, No. 11 (2017)
 13. CHEN, Song, TAO, X.M., ZENG, W., YANG, Bao, SHANG, S.M., Quantifying Energy Harvested from Contact-Mode Hybrid Nanogenerators with Cascaded Piezoelectric and Triboelectric Units. Advanced Energy Materials, Vol. 7, No. 5 (2016)

 14. Xie, Chao, Mak, Chunhin, TAO, X.M., Yan, Feng, Photodetectors Based on Two-Dimensional Layered Materials Beyond Graphene. Advanced Functional Materials, Vol. 27, No. 19 (2016)

 15. Zhao, Zhizhen, YAN, Ka Chi, Liu, Zhaoxian, Fu, Xiuli, Peng, Lian-Mao, Hu, Youfan, ZHENG, Z.J., Machine-Washable Textile Triboelectric Nanogenerators for Effective Human Respiratory Monitoring through Loom Weaving of Metallic Yarns. Advanced Materials, Vol. 28, No. 46 (2016) 

 16. Pan, Zhi-Wei, Shen, Hui-Liang, Li, Chunguang, Chen, Shu-Jie, XIN, J.H., Fast Multispectral Imaging by Spatial Pixel-Binning and Spectral Unmixing. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 25, No. 8 (2016)
 17. Zhu, Minshen, Huang, Yang, NG, Wing Sum, Liu, Junyi Wang, Zifeng, WANG, Zhengyue, HU, H., Zhi, Chunyi, 3D Spacer Fabric Based Multifunctional Triboelectric Nanogenerator with Great Feasibility for Mechanized Large-scale Production. Nano Energy, Vol. 27 (2016)

 18. Choi, T.M., Cheng, T.C.E., Zhao, X., Multi-Methodological Research in Operations Management, Production and Operations Management, 25, 379-389 (2016).

 19. Wu, Tianru, Zhang, Xuefu, Yuan, Qinghong, Xue, Jiachen, Lu, Guangyuan, Liu, Zhihong, Wang, Huishan, Wang, Haomin, Ding, Feng, Yu, Qingkai, Xie, Xiaoming, Jiang, Mianheng, Fast growth of inch-sized single-crystalline graphene from a controlled single nucleus on Cu–Ni alloys, Nature materials, 15, 43-48 (2016)

 20. Liu, Libin, Yu, You, Yan, Ka Chi, Li, Kan, Zheng, Zijian, Wearable energy-dense and power-dense supercapacitor yarns enabled by scalable graphene–metallic textile composite electrodes, Nature communications, 6, 7260 (2015)

 21. Zeng, Wei, Shu, Lin, Li, Qiao, Chen, Song, Wang, Fei, Tao, Xiaoming, Fiber-Based Wearable Electronics: A Review of Materials, Fabrication, Devices, and Applications, Advanced Materials, 26(31), 5310-5336 (2014)

 22. Yang, F., Wang, X., Zhang, D.Q., Yang, J., Luo, D., Xu, Z.W., Wei, J.K., Wang, J.-Q., Xu, Z., Peng, F., Li, X.M., Li, R.M., Li, Y.L., Li, M.H., Bai, X.D., Ding, F., Li, Y., Chirality-specific growth of single-walled carbon nanotubes on solid alloy catalysts, Nature, 510, 522-524 (2014)

 23. Lai, Z., Wong, WK., Xu, Y., Zhao, C., Sun, M., Sparse Alignment for Robust Tensor Learning, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 25(10), 1779-1792 (2014)

 24. Lo, Chris. K. Y., Pagell, Mark, Fan, Di, Wiengarten, Frank, Yeung, Andy C. L., OHSAS 18001 and Operating Performance: The Role of Complexity and Coupling, Journal of Operations Management 32(5), 268-280 (2014)

 25. Chan, Ting-Yan, Wong, C.W.Y., Lai, K.H., Lun, Y.H.V., Ng, C.T., and Ngai, E.W.T. Green service: Construct development and measurement validation, Production and Operations Management, forthcoming, DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1111/poms.12407

 26. Yang, H.R., Zhu, H.J., Hendrix, M.M.R.M., Lousbery, N.J.H.G.M., Esteves, A.C.C., Xin, J.H., Temperature-Triggered Collection and Release of Water from Fogs by a Sponge-Like Cotton Fabric, Advanced Materials, 25(8), 1150-1154 (2013)
Top