Organizing Committee

Organizing Committee:

Co-Chair: Xiaojun Chen (PolyU)
Co-Chair: Liqun Qi (PolyU)
Cheong-ki Chan, ( PolyU)
K.W. Chow (HKU)
Man-Kam Kwong (PolyU)
Mitsuhiro T. Nakao(Kyushu University)
Yanping Li (PolyU)
Colin Rogers (PolyU, MASCOS)
Zhong-ci Shi (AMSS, CAS)
Yong Shi (Graduate University of CAS, University of Nebraska at Omaha)
Ian Sloan (PolyU, UNSW)
Tony Guttmann (The University of Melbourne, MASCOS)
Alex Wai (PolyU)
Shouyang Wang (AMSS, CAS)
Xiaoqi Yang (PolyU)
Yaxiang Yuan (AMSS, CAS)

Local Organizing Committee:

Co-Chair: Cheong-ki Chan
Co-Chair: Xiaojun Chen
Chi-kin Chan (PolyU)
Shui-hung Hou (PolyU)
Heung wing Joseph Lee (PolyU)