SIAM PolyU Student Chapter in the banquet of ECM2013
From left, top row: Haibin Chen, Jin Yang, Shujun Wang, Tim Kelley, Timothy W. Tong, Tony Chan, Sven Leyffer, Kwok-yin Wong, Xiaojun Chen; bottom row: Hong Wang, Cong Xie, Yu Bai, Huili Zhang, Yang Zhou (the then President of SIAM PolyU Student Chapter)