About > 教职员 > 教学人员
教职员

教学人员

研眼科视光学讲座教授
梁显利长者健康视觉教授
学院主任
杜嗣河教授 chi-ho.to@polyu.edu.hk
   
眼科视光学讲座教授
胡赓佩家族眼科视光学教授   
叶健雄教授       maurice.yap@polyu.edu.hk
   
荣休教授
Michel Millodot教授  
   
荣休教授及高级顾问
胡志城教授                   george.woo@polyu.edu.hk
   
教授
曹黄惠华教授          pauline.cho@polyu.edu.hk
林小燕教授                  carly.lam@polyu.edu.hk
   
副教授
陈浩龙博士 henry.hl.chan@polyu.edu.hk
张铭恩博士 allen.my.cheong@polyu.edu.hk
杜志伟博士 chi-wai.do@polyu.edu.hk
纪家树博士
(副学院主任)
c.kee@polyu.edu.hk
林国璋博士
(副学院主任及眼科视光学(荣誉)理学士学位课程主任)
andrew.kc.lam@polyu.edu.hk
林全博士
(副学院主任)
thomas.c.lam@polyu.edu.hk
林彬博士 b.lin@polyu.edu.hk
谢欣然博士  dennis.tse@polyu.edu.hk  
   
助理教授
潘峰博士 feng.a.pan@polyu.edu.hk
   
助理教授(研究)
连金晓博士 jinxiao.lian@polyu.edu.hk
 
高级临床导师
伍孝仁眼科视光学博士 larry.ng@polyu.edu.hk
   
临床导师
丁偉祺博士 patrick.ting@polyu.edu.hk