School of Optometry 眼科視光學院
首页 关於我们 最新消息 订阅电子通讯 联络我们 My School 繁體 English 纯文字 列印
About
学院主任的话
抱负和使命
教职员
教学人员
跨学系联席教员
名誉及客座教职员
客席教职员及访问学者
眼科视光学诊所职员
研究人员
研究生
科研
About > 教职员 > 教学人员
教职员

教学人员

研眼科视光学讲座教授
梁显利长者健康视觉教授
学院主任
杜嗣河教授 chi-ho.to@polyu.edu.hk
   
眼科视光学讲座教授
胡赓佩家族眼科视光学教授   
叶健雄教授       maurice.yap@polyu.edu.hk
   
荣休教授
Michel Millodot教授  
   
荣休教授及高级顾问
胡志城教授                   george.woo@polyu.edu.hk
   
教授
曹黄惠华教授          pauline.cho@polyu.edu.hk
林小燕教授                  carly.lam@polyu.edu.hk
   
副教授
陈浩龙博士 henry.hl.chan@polyu.edu.hk
张铭恩博士 allen.my.cheong@polyu.edu.hk
杜志伟博士 chi-wai.do@polyu.edu.hk
纪家树博士
(副学院主任)
c.kee@polyu.edu.hk
林国璋博士
(副学院主任及眼科视光学(荣誉)理学士学位课程主任)
andrew.kc.lam@polyu.edu.hk
林全博士
(副学院主任)
thomas.c.lam@polyu.edu.hk
林彬博士 b.lin@polyu.edu.hk
谢欣然博士  dennis.tse@polyu.edu.hk  
   
助理教授
潘峰博士 feng.a.pan@polyu.edu.hk
   
助理教授(研究)
秦嘉敏博士 rachel.chun@polyu.edu.hk
梁子荣博士 jeffrey.tw.leung@polyu.edu.hk
连金晓博士 jinxiao.lian@polyu.edu.hk
沈诗韵博士 samantha.shan@polyu.edu.hk
谭少英博士 shaoying.tan@polyu.edu.hk
   
临床导师
Jessica NEUVILLE眼科视光学博士 jessica.neuville@polyu.edu.hk
丁偉祺博士 patrick.ting@polyu.edu.hk
谢崇熙先生 jimmy.sh.tse@polyu.edu.hk