Division of Smart Cities

Coordinator: Prof. Xiao-li DING

Phone no.: (+852) 2766 5965
Email: xl.ding@polyu.edu.hk
Personal Website


Geo-spatial Technology in Urban Development

Prof. John W. Z. SHI (Group Leader)
Prof. Bo WU
Dr Xintao LIU
Dr Lilian PUN
Dr Charles WONG
Dr Yang XU
Dr Xiaolin ZHU


Management of Underground Utilities

Prof. Wu CHEN (Group Leader)
Prof. Bo WU
Prof. Tarek ZAYED
Dr Lilian PUN
Ir Dr Wallace Wai-Lok LAI


Urban Big Data Computing and Wireless Networking

Prof. Jiannong CAO (Group Leader)
Prof. Song GUO
Prof. Yi-qing NI
Prof. Shengwei WANG
Dr Dan WANG
Dr Qixin WANG
Dr Lei YANG


Urban Navigation and Mobility

Prof. Xiao-li DING (Group Leader)
Prof. Wu CHEN
Prof. Zhilin LI
Prof. George LIU
Prof. Wen-Zhong SHI, John
Prof. Bo WU
Dr Li-Ta HSU
Dr Xintao LIU
Dr Lilian PUN
Dr Charles WONG
Dr Yang XU


Unmanned Airborne System for Urban Monitoring

Prof. Chih-Yung WEN (Group Leader)
Prof. Wu CHEN
Prof. Xiao-li DING
Prof. George LIU
Dr Li-Ta HSU
Dr Charles WONG


Internet Service Monitoring and Diagnostics

Dr Wei LOU (Group Leader)
Prof. William LAM
Dr Man Ho Allen AU
Dr Yixin CAO
Dr Wang-Hei HO