x

current students

Technical Programme Co-Chairs

 • Louise Cummings, Associate Dean(GS)
 • David Shum, Dean(FHSS)
 • Raymond Wong, Dean(FS)

Work-in-Progress (WiP) Co-Chairs

 • Eric Chui, Head(APSS)
 • Horace Mui, Associate Head(BEEE)

Technical Programme Committee Members

 • Kaiming Bi (CEE)
 • Jay Cao (AF)
 • Yang Chai (AP)
 • Janelle Chan (SHTM)
 • Weiling Chang (CC)
 • Si Sarah Chen (CBS)
 • Zi Bin Chen (ISE)
 • Kenneth Cheng (HTI)
 • Kin Cheung (SN)
 • Ka Nin Kenny Chow (SD)
 • Nate Ming Curran (ENGL)
 • Di Fan (SFT)
 • Weihua Gu (EE)
 • Cynthia Hou (BEEE)
 • Xiaoling Hu (BME)
 • Qiyao Huang (SFT)
 • Xiao Huang (COMP)
 • YooHee Hwang (SHTM)
 • Dianxiang Ji (AP)
 • Liming Jiang (BEEE)
 • Yi Jiang (CEE)
 • Paul Vinod Khiatani (APSS)
 • Puxiang Lai (BME)
 • Jin Lam (SFT)
 • Franco Leung (ABCT)
 • Mengying Li (ME)
 • Qing Li (COMP)
 • Bin Lin (SO)
 • Wei Lin (EIE)
 • Wei Liu (AAE)
 • Alvin Ma (HTI)
 • Wei Ma (CEE)
 • Jed Ray Montayre (SN)
 • David Navarro-Alarcon (ME)
 • Derek S.W. Or (EE)
 • Emmanuel Kingsford Owusu (BRE)
 • Jae Hyun Park (SD)
 • John Rogers (ENGL)
 • Luca Rossi (EIE)
 • Walid Saffar (AF)
 • Jieming Shi (COMP)
 • Gerald Stell (ENGL)
 • Lei Sun (BME)
 • Nung-Sing Raymond Sze (AMA)
 • Qiyuan Wang (MM)
 • Yin Wu (APSS)
 • Elsie Yan (APSS)
 • Bo Yang (COMP)
 • Ran Angel Yang (LMS)
 • Michael Ying (HTI)
 • Lu Yu (APSS)
 • Simon Yu (AAE)
 • Zhang Emma Yu (CC)
 • Anthony Yuen (BEEE)
 • Caicai Zhang (CBS)
 • Xuming Zhang (AP)
 • Qian Zhao (ABCT)
 • Junpei Zhong (RS)
 • Xiaolin Zhu (LSGI)