Content
 
 

 

 

     

  High Table Dinner

     -  WuXian

     -  LiZhi

     -  XueMin

     -  LiSheng

     -  MinYin

     -  In Polyu Hall

     -  Enjoy Every Slice Of Life At Hall

     -  第二個港灣

     -  LiSheng Hall-我在香港的家

     -  謝謝

 
   
 
Wu Xian Hall
 
   
   
 
Li Zhi Hall
 
   
   
 
Xue Min Hall
 
   
   
 
Li Sheng Hall
 
   
 
Min Yin Hall
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Editorial committee
Chief-Editor
Xu Minhui
 
Coordinator
Wu Jiaqi
 
Chinese Editor
Sun Meng
Yang Chenjun
English Editor
Sui Xin
Xing Xing
Designer
Ricky Ho
Zhang Weiyu
Reporter
Ruan Wenjun
Bian Yiying
 
Ding Weizhi
Pan Jingyi
 
Wang Qun
 
Web Manager
Yang Ge